Deal Banner
Vandaag: tot 76% besparenVandaag: tot 76% besparen - Korting al geactiveerd! Vandaag: tot 76% besparen - Korting al geactiveerd!
Korting al geactiveerd!

Algemene Voorwaarden

 1. Geldigheid

  Contractanten in het kader van de volgende Algemene Voorwaarden is de United Arts GmbH Am Gleisdreieck 5 50823 Keulen (hierna aangeduid als "bestecanvas") en de klant.

  Voor de zakelijke relatie tussen de "bestecanvas" en de besteller gelden uitstluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de op het moment van het plaatsen van de bestelling geldige versie. Afwijkende voorwaarden van de besteller erkent bestecanvas niet aan, tenzij bestecanvas uitdrukkelijk in schriftelijk vorm de geldigheid hiervan heeft toegestemd.

 2. Prijzen

  Alle genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijk geldige BTW (op dit moment 19 procent), zonder de kosten van verpakking en verzending. Kosten van verpakking en verzending (verzendkosten) worden overeenstemming onze specificatie apart op de rekening vermeld. Alle genoemde prijzen, ook voor verpakking en verzending, zijn alleen geldig op het moment van de bestelling. Bij het updaten van de websites van bestecanvas zijn alle eerder vermelde prijzen en andere informatie niet meer geldig. Toonaangevend is telkens de op het tijdstip van de bestelling geldige versie.

 3. Betalingsvoorwaarden

  De klant kan bij de bestelling de betalingswijze uitkiezen vooruitbetaling, betaling via creditcard, automatische incasso, PayPal). Betalingen gelden als voldaan vanaf de dag dat bestecanvas over het bedrag kan beschikken. De kosten van de betaling, met name betalingen uit het buitenland, zijn voor rekening van de klant.

  United Arts GmbH is een dochteronderneming van Picanova GmbH en biedt, via haar betalingsproviders, betalingsdiensten aan namens Picanova GmbH.

 4. Nieuwsbrief

  Om u verder op de hoogte te houden van onze huidige acties, sturen wij u op het gegeven adres de nieuwsbrief van United Arts GmbH alsook verbonden ondernemingen. Als u later geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u deze op elk moment annuleren zonder verdere kosten, met uitzondering van de verzendkosten op basis van het basistarief. Een geschreven mededeling aan info@bestecanvas.be of aan de in het impressum vermelde contactgegevens (bv. fax, brief) volstaat hiervoor. Uiteraard vindt u ook in elke nieuwsbrief een afmeldlink.

 5. Herroepingsrecht

  Volgens § 312 lid 4 nr. 1 van het BGB (het Duitse Burgerlijk Wetboek) bestaat er bij bestellingen van goederen, die volgens specificaties van de klant worden geproduceerd of die eenduidig volgens de persoonlijke behoeften van de klant worden vervaardigd, geen herroepingsrecht. Om deze reden bestaat er bij het bestellen van canvas prints met een individuele print geen herroepingsrecht, waarvan wij u op deze plaats uitdrukkelijk op de hoogte willen stellen. Als wij de betaling volgens vooruitbetaling niet binnen zeven dagen na het afsluiten van een overeenkomst conform $ 2 van deze AVV op onze rekening hebben ontvangen, heeft bestecanvas het recht de bestelling te annuleren en de overeenkomst op te zeggen.

 6. Leveringsvoorwaarden

  Levering geschiedt door het verzenden aan het door de klant meegedeelde leveradres, conform de op de website beschreven voorwaarden. De levertijd bestaat uit de aangaven op de website alsook de mededeling aan de klant in de opdrachtbevestiging. Elke levering is onder voorwaarde, dat bestecanvas zelf op tijd en naar behoren wordt beleverd. Indien een door de klant besteld product tegen de verwachting in, ondanks de tijdige dispositie van bestecanvas uit door aanvaardbare redenen niet ter beschikking staan, heeft bestecanvas het recht, de klant in plaast van het bestelde product een kwalitatief en qua prijs evenredig product aan te bieden of de overeenkomst nietig te verklaren. bestecanvas informeert de klant onmiddellijk als er niet aan de bestelling kan worden voldaan, en zal reeds gedane betalingen direct terugbetalen. bestecanvas is gerechtigd gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Vertraagde levering door bestecanvas geeft de besteller geen recht op schadevergoeding, tenzij bestecanvas groof nalatig of met opzet heeft gehandeld. Verdere aanspraken van de klant zijn voorbehouden. Als de vertraging gebaseerd is op oorzaken, waar bestecanvas geen invloed op heeft (overmacht, schuld van anderen, e.a.) wordt de termijn navenant aangepast. De klant wordt hierover direct geïnformeerd. Als de reden voor de vertraging langer dan vier weken, beginnend na het afsluiten van de overeenkomst, duurt, heeft iedere partij het recht, het contract te annuleren. Als de klant tijdens het leveren niet aanwezig is, en het pakket niet binnen 7 werkdagen bij het desbetreffende postkantoor afhaalt, of als de klant weigert het pakket aan te nemen, heeft bestecanvas het recth, de bestelling te annuleren en de overeenkomst nietig te verklaren.

 7. Garantie

  De wettelijke aansprakelijkheid voor defecten. De overdracht van claims van de klant zijn niet mogelijk. Voor zover er niets anders wordt aangetoond, zijn verdere aanspraken van de klant - ongeacht de juridische redenen - uitgesloten. bestecanvas is daarom niet aansprakelijk voor beschadigingen, die niet aan het bestelde zijn ontstaan; bestecanvas is in het bijzonder niet aansprakelijk voor gederfde winst of andere financiële verliezen van de koper. Wanneer de contractuele aansprakelijkheid van bestecanvas uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en agenten. Duidelijke gebreken dient de klant direct, echter niet later dan twee weken na ontvangst van de levering, schriftelijk mee te delen. Een latere mededeling van dergelijke gebreken is uitgesloten. Er is geen sprake van gebreken, als de geleverde kwaliteit conform de technische standaard voor digitale foto-ontwikkeling en -verwerking is. Verschillen qua kleur tussen de prints en de originele foto's kunnen technisch niet worden vermeden en worden daarom niet als gebrek aangezien. Ook is er geen sprake van een gebrek, als het verlies van de kwaliteit het door een slechte kwaliteit (b.v. "resolutie" van het originele fotobestand) duidelijk wordt. Een bijzondere toestand van de te leveren goederen is niet overeengekomen. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet, als de schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid, of als er sprake is van lichamelijk letsel. Verder geldt deze ook niet, als de klant wettelijk geregelde claims indient. Voor zover bestecanvas nalatig contractuele verplichtingen niet nakomt, is de verplichting op vergoeding van materiële schades beperkt tot de typische ontstane schade. Als het te verhelpen door middel van een vervangende levering geschiedt, is de koper verplicht de goederen die in eerste instantie werden geleverd, binnen 30 dagen aan bestecanvas te retourneren, de kosten hiervoor worden door bestecanvas betaald. De terugkeer van het defecte product dient te geschieden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. bestecanvas behoudt zich het recht om op grond van de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te eisen. De verjaringstermijn is vierentwintig maanden, beginnend vanaf de levering.

 8. Eigendomsvoorbehoud

  De bestelde goederen blijven tot de volledige betaling eigendom van bestecanvas. Voor de eigendomsoverdracht is een verkoop, verhuur, inpandgeving, zekerheidseigendom, verwerking, andere vervreemding of wijziging zonder de uitdrukkelijke toestemming van bestecanvas niet toegestaan.

 9. Compensatieverbod, retentierecht

  De klant is niet gerechtigd eigen vorderingen met betalingsvorderingen van bestecanvas te compenseren, tenzij de vorderingen van de klant ontegensprekelijk of rechtsgeldig zijn verklaard. De klant is niet bevoegd betalingsvorderingen van bestecanvas rechten op retentie - ook op basis van klachten - aan te rekenen, tenzij deze uit dezelfde overeenkomst voortvloeien.

 10. Auteursrecht

  De klant is voor de inhoud van de fotobestanden zelf verantwoordelijk. Bij alle overgedragen werken, bestanden en foto's alsook het archiveren van fotobestanden wordt er van uit gegaan, dat de klant de vereiste auteursrechten, handelsmerken of andere rechten hiervan bezit. In het geval van schending van deze rechten is de klant verplicht, bestecanvas voor vorderingen van derden te vrijwaren. Dit gebeurt principieel door de schuldovername tegenover de schuldeiser. Als deze met de schuldovername niet eens is, stelt de klant bestecanvas in de interne verhouding tussen beide vrij van eventuele vorderingen. De klant zal bestecanvas in dit geval bij de verdediging van de vordering ondersteunen. Kosten (vertegenwoordiging door een advocaat, de gerechtskosten, boetes, enz.) die hieruit voortvloeien, worden door de klant betaald.

 11. Licentieverlening

  De klant behoudt alle rechten van alle documenten, die door de klant of een door de klant bevoegde persoon aan bestecanvas werden overgedragen. Voor het uitvoeren van de opdracht verleent de klant bestecanvas het tijdelijk en ruimtelijk onbeperkte recht, de aan bestecanvas ter beschikking gestelde fotobestanden in het kader van de in het contract vastgelegde te leveren diensten uit te voeren. Dit omvat het bewaren, reproduceren en bewerken van de fotobestanden. Dit omvat ook het recht, individuele foto's derden ter beschikking te stellen voor het oplossen van fouten.

 12. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid, recht van de verrichten

  De klant is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de inhouden. Hij verzekerd door het plaatsen van de bestelling dat de inhoud van de overgedragen fotobestanden niet tegen het strafrecht, met name niet in strijd zijn met de bepalingen §§ 86 vlg., 184 vlg. StGB (het Duitse Wetboek van Strafrecht). bestecanvas is bovendien niet verplicht, diensten uit te voeren, die een schending van de wet door bestecanvas tot gevolg hebben. Als de inhoud van de door de klant verstuurde bestanden in strijd zijn met strafrechtelijke bepalingen, zal bestecanvas hiervan aangifte doen. Vanwege dezelfde reden heeft bestecanvas het recht de dienst te weigeren en het contract te ontbinden. bestecanvas heeft het recht, is echter niet verplicht de door de klant in zijn web-album geplaatste inhouden op rechtmatigheid te controleren. Voor zover volgens de opvatting van bestecanvas de inhoud tegen de geldende wetten verstoot, heeft bestecanvas het recht zonder kennisgeving de inhoud te verwijderen. In geval van klachten of bezwaar van derden met betrekking tot de informatie van de klant, ongeacht om welke wettelijke reden, zal bestecanvas de inhoud in ieder geval per omgaande verwijderen. Een claim tegenover bestecanvas vanwege het blokkeren van inhoud na een aangifte of bezwaar van derden is uitgesloten, voor zover bestecanvas geen inhoud met grove nalatigheid of opzettelijk ongerechtvaardigd heeft verwijderd.

 13. De Platform voor Online Geschillenbeslechting volgens artikel 14 ODR-Verordening (EU) 524/2013:

  De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), hetgeen beschikbaar is via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Om deel te nemen in een procedure voor geschillenbeslechting voordat een consument geschillencommissie zijn niet verplicht en niet bereid.

 14. Ongeldige bepalingen, bevoegde rechtbank

  Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van het gehele contract. De ongeldige bepaling wordt vervangen door de relevante wettelijke bepaling. Indien de klant een koopman, juridische entiteit van publiek recht of de publiekrechtelijk fonds is, is Keulen de exclusief bevoegde rechtbank voor alle uit een contract ontstane of voortvloeiende geschillen. Hetzelfde geldt indien een klant geen algemeen bevoegde rechtbank in het binnenland heeft, een klant na het afsluiten van een contract zijn woonplaats of gewone verblijfplaats naar het buitenland heeft veranderd, of als zijn woonplaats of gewone verblijfplaats ten tijde van het beroep onbekend is.

 15. Geldend recht

  Voor de afsluiting en afwikkeling van alle contracten geldt het Duitse recht.

  De gelding van het VN-kooprecht is uitgesloten.

Imprint

United Arts GmbH
Am Gleisdreieck 5
50823 Keulen
Duitsland

Telefoon: +49 221 95673125*- (maandag-vrijdag 11-16 uur)
(Voor gesprekken via mobiele netwerken kunnen hogere kosten ontstaan)
Fax::+49 180 5 226829*

(* € 0,14 via een normale telefoonaansluiting van de Duitse Telekom, mobiele tarieven max. 42 cent.
Kosten per minuut corresponderen naar het tarief van uw netwerk provider voor een normaal internationaal telefoongesprek.)

E-Mail: info@BesteCanvas.be
Voor vragen over partnerschap neem contact met ons op partner@BesteCanvas.be
Web: www.bestecanvas.be
Bedrijfsleiding:
Philipp Mühlbauer
Keulen HRB 65196
BTW-Nr. DE 264234312
Bevoegd kantongerechtt Keulen

Gegevensbescherming:
E-Mail: data-protection-officer@unitedartsgmbh.com

Betalingen met Kredietkaart worden afgehandeld door:
United Arts GmbH
Am Gleisdreieck 5
50823 Keulen
Duitsland
Keulen HRB 65196
Bevoegd kantongerechtt Keulen

De Platform voor Online Geschillenbeslechting volgens artikel 14 ODR-Verordening (EU) 524/2013:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), hetgeen beschikbaar is via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Om deel te nemen in een procedure voor geschillenbeslechting voordat een consument geschillencommissie zijn niet verplicht en niet bereid.

Makkelijk en veilig betalen

Nog betere prijzen in de nieuwsbrief!

Schrijf nu in en ontvang

Beste Deals
Nieuwe Producten
Tips & Inspiratie

Volg ons

en blijf op de hoogte

Close
Uw afbeelding wordt geüpload... Geef ons een seconde.
We bereiden alles voor...
Upload voltooid!
We sturen je door...
0%